Хипотези

Антисветовете на нашата Слънчева система

Структура на Антисвета

Антисветовете на нашата Слънчева система имат девет главни енерго-информационни сфери, свързани помежду си в точна и строга система за взаимоподчинение или йерархия.

Трите най-мощни от тези сфери са разположени вътре в три други планети и от гледна точка на отрицателния интелект те се смятат за най-висшите същества от 13-тия свят.

Антисветовете, в една или друга степен, са разпространени в множество галактики и имат свои центрове практически на всички звездни системи в материалната Вселена.

Но в нашата система съществуват прекрасни условия както за ускореното духовно развитие на съзнанието, така и за неговото стремително еволюционно падение.

Земната област на Антисвета е ядрото на цялата система

създавана от демоничните сили на т. нар. „Кафяв свят” в противовес на Божествените сили на Космоса, претендирайки за максимално възможното им заместване.

На Земята, практически на всяка култура и даже на всяка страна съответства напълно определена подземна цитадела на демонични сили или някакъв антиполюс, активно влияещ върху всички събития, ставащи в една или друга точка на нашата планета.

Най-известната сфера на този свят, където се извършва преработката или унищожаването на отживялата материя, погрешно наричат „Ад“.

Но това е невярно, тъй като това, което всъщност представлява тази сфера, не е свързано пряко с „местата-страдалища” за развъплътилите се човешки души в тяхното следсмъртно съществуване, а представлява обширно другоизмерно обиталище за повечето демонични същества – истинските стопани на долните слоеве от чистилището на Луната, магмата и ядрото на Земята.

Тази сфера частично се разпространява

и над някаква най-груба част от вибрациите на промеждутъчния свят на инстинктите, както и над най-низшите подпланове на астрала на Земята, за които ще става дума по-нататък.

Най-желаната и удобно преработваема за антиките енергия е тази, която се изработва от човешката психика в ситуации, спомагащи за възникването на такива емоции като страх, ненавист, злоба, завист, кръвожадност, лъжепатриотизъм.

Наистина в районите на етнически и междунационални конфликти, по време на войни и сражения, катастрофи и катаклизми винаги се наблюдават огромни и мощни изхвърляния на тази груба енергия.

Антиките не само вземат активно участие в подготовката и разгарянето на тези политически събития, но и с всички средства се стараят да поддържат в тези „горещи” точки на нашата планета висока температура на „кипене”.

Под техен непрестанен контрол се намират всички главни предни постове на световната политика и икономика, религия и наука.

В Антисвета управляват демоните

на големите градове на нашата планета, във висша степен представляващи особена опасност не толкова за физическото съществуване на човека, колкото за неговата душа.

Човечеството трябва да бъде много внимателно в своите изследвания на земните недра, защото колкото по-близо до повърхността на Земята – толкова по-плътно е съсредоточено в нейното четириизмерно пространство населението на Антисвета.

Цялото живо финоматериално население на астрала е строго разпределено, съгласно своите енергийни характеристики и качества, по цялата многомерна екватория на магнитосферата на Земята – в пределите на ноосферата и квантосферата. Плътното тяло на планетата, започвайки от 4-5 километра от повърхността надолу, почти до половината на радиуса на Земята е заселено с антики.

Земята и живеещите на нея хора,

има финоматериална кристална структура, напомняща с нещо структурата на елмаза, а някои нейни участъци – енергоструктурата на кремъка. Ядрото се състои от елементи, много от които са все още неизвестни на нашите учени.

И с увеличаване на дълбочината по направление към ядрото температурата навсякъде се повишава, без да се смятат точките на Северния и Южния полюси, както и двете точки по нулевия меридиан, където температурата до определено ниво се понижава.

Хората от Земята трябва да знаят, че буквално „под техните крака”, в невъзприемаема от физическите органи на чувствата плоскост на пространството, в голямо количество се разполагат невероятно огромни по човешките мерки финоматериални градове, технически и научни съоръжения, преработващи лаборатории и производствени предприятия на антиките, технологически и технически обзаведени на такова високо ниво, за което ние сега можем само да мечтаем.

Тяхното енергийно име е ХОАХИ.

Пространството на Антисвета представлява сфери на много нива, явяващи се основа за образуването на две-, три- и четири-измерните анти-светове.

И макар ние да говорим за присъствие на триизмерно измерение при антиките, следва да се има предвид, че количеството времеви координати в тяхната триизмерна „реалност” е значително повече, отколкото при нас, и затова не можем да виждаме или усещаме редом със себе си присъствието на тези антики, които, както и ние, по своему усвояват физическата област на материята на Земята.

За начало да разгледаме двуизмерния свят, доколкото за човека той е още по-непонятен и тайнствен от четириизмерния, в който макар и понякога, но все пак имаме възможност да сме, намирайки се извън физическото си тяло, по време на осъзнато излизане в астрала или по време на сън.

За всяко хуманоидно съзнание процесът на неговото влизане в този свят на духовен задух и празнота, създаден от само две пространствени координати, е непредаваемо тягостен поради непоносимо мъчителното усещане, наподобяващо усещането при много силно стягане в тесен и стегнат корсет.

Колкото по-малко са пространствените координати, толкова по-плътна е материята.

В условията на плътната и полупрозрачна среда на двуизмерния свят не можеш нито свободно да се движиш, нито възвишено да чувстваш, без да имаш някакви духовни стремежи, а може само отчуждено и бавно, с непонятно упорство да си пробиваш път през лепкава и до краен предел уплътнена материалност.

„Средата на обитание” на съзнанието, пребиваващо в двуизмерния свят, много отдалечено напомня „течен въздух”, но с голямо преобладаване на сероводород и много висока за човешкия организъм плътност. „Почвата” в този груб свят е толкова здрава и твърда, че по качество може да се сравни само със стомана.

Релефът тук е съвършено плосък и лишен от даже съвсем жалка растителност.

Съществата от двуизмерния свят, пребивавайки в Антисвета, се намират като че ли във въплътено състояние, а след смъртта си попадат в ужасния едноизмерен свят на т. нар. „Дъно”, където са принудени да се обличат в новото си едноизмерно тяло – най-плътното от всички възможни на Земята, и където съзнанията изпитват неподдаващи се на нашето въображение страдания.

Духовните монади на тези антики постоянно се намират във висшите слоеве на кафявия свят. На Дъното също (с цел сплашване и подчинение) се спускат след физическата си смърт и душите на въплътените на Земята от Антисвета личности – изпълнителите на специални тъмни мисии.

На Дъното, в едноизмерния свят, душата на демона представлява нещо, отдалечено напомнящо тънка и  плоска черна линия на едва пулсиращо от живот съзнание, което по тайнствен начин продължава да съхранява в това състояние нещо, което напомня зрение и даже осезание.

Изключителната плътност изключва практически каквато и да било възможност за придвижване и общуване на съзнанията на едноизмерните „реалности” помежду си, което им оказва такова силно въздействие, което не може даже отдалечено да се сравни с нито едно от най-жестоките душевни изпитания в чистилището.

Това състояние е свързано с необходимостта поне някак емоционално да се придвижваш в тази чудовищна плътност, за да избегнеш пропадане в засмукваща пространствено-енергийна яма, водеща към още по-грубо място – Дъното на галактиката.

Такива места в пределите на материалната вселена са огромно количество.

Собствено всяка планета освен тези, чиито финоматериални глобуси са изцяло свободни от присъствието на разрушаващите деструктивни енергии, притежава такова Дъно, но всички тези места се обединяват в една точка, намираща се там, където са струпани всички демонични сили на галактиката – в планетната система на звездата, известна на Земята под названието „Сърцето на Скорпиона”.

Ще напомним, че законът за кармата е един за всички

и за планетарните богове, и за демоните, затова в дадения случай той насочва своето острие против самите мъчители, които по време на своето въплъщение в Антисвета попълват своите жизнени сили за сметка на грубата астрална енергетика на страдащите в ада и чистилището човешки души; същевременно за сметка на страданието на същите тези демони на Дъното възстановява своята енергетика самият Луцифер.

И демоните са принудени да търпят тези мъки, защото да въстанат против тях означава да тръгнат против самия Сатана, когото те макар и да ненавиждат, но все пак го ненавиждат не до степента, в която ненавиждат Бога, за Когото всички те, освен някои от най-висшите им жреци и управители, имат най-смътна представа като за световен тиранин и ненаситно вселенско чудовище, което е по-страшно и всемогъщо даже от самия Сатана.

Такова примитивно понятие имат те и за Иисус Христос, паметта за слизането на Когото във фините слоеве на астрала преди две хиляди години (по земното времеизчисление) още е жива и за духовното противостояние на Когото те слушат от своите жреци.

Иисус те възприемат като Анти-Сатана,

който иска да пороби принадлежащите им светове и навсякъде да въведе своите „ужасни“ ангелски, недемонически закони.

Разбира се, не си струва да се удивляваме на това – Антисветът затова е Антисвят, защото в него всичко е обратно и наопаки в сравнение с висшите и духовните светове.

Дъното на Антисвета е създадено от  могъщите цивилизации на Тъмния Пръстен още преди възникването на органическия живот на нашата планета и има най-плътната от всички възможни нейни състояния материя.

Подобна плътност имат само такива космически тела в нашата Галактика като т.нар. „бели джуджета”.

В началото, както вече беше споменато, тъмните разчитали да заемат цялата повърхност на Земята, а когато не им се отдало да направят това поради вмешателство на Йерарсите от Пръстена на Великото Светене, те се постарали да включат в сферата на своето обитание и пряко влияние на съзнанието практически цялата вътрешна част на нашата планета – долните слоеве от земната кора, магмата и ядрото.

Когато на повърхността на Земята започнало стремително да се развива животинското царство, всички сили на високо развитата наука, в частност на генетиката и генното инженерство те насочили към всецяло подчиняване и овладяване от съзнанията, усвояващи грубата Материя с помощта на астро-физическите обвивки на животните, което с времето имало пълен успех.

Практически всички видове и класове животни, а също и някои разновидности на стихиалите и елементалите на природата попаднали под тяхно ръководство и владичество.

А и самите земни животни били създадени фактически от тях по „образ и подобие” на самите антики.

Значителна част от човешките съзнания и досега продължава да одухотворява физическите форми, съхранили се след многобройните потопи и планетарни катастрофи и явяващи се продукт на генното инженерство на космическите цивилизации от Антисвета.

В астросома на такива хора след тяхната физическа смърт веднага се проявява енергийна „опашка”, построена от низши кармични типове енергия – наследствен признак, говорещ за принадлежността на такова съзнание към цивилизациите на Антисвета.

Освен това сред „коренните” обитатели на Антисвета има не само опашати и рогати, но и значително по-необичайни за нас по външния си вид и страшни на вид представители, способни да поразят даже най-смелата човешка фантазия.

Както вече казахме, сред тях има и такива чисто земни раси, които, както и посочената от нас част от човечеството, по някои причини също са излезли от елементалното животинско царство, съхранявайки в себе си много черти и навици от своите животински предци.

Даже самият дявол на огромната си глава има мощни и дебели, приличащи на бичи рога.

Тези, които водят своето начало от чифтокопитните – бикове, биволи и т.н., много се гордеят със своя произход и сходство с дявола, смятайки себе си за най-хубавите и красивите, което напълно съответства на еталона за красота на Антисвета.

Както и при ангелите, в Антисвета също има огромен щат от така наричаната психологическа служба, където се приемат основно високоорганизирани съзнания от представителите на „котешката” раса, притежаващи много висок интелектуален потенциал, а също така и огромно търпение и устойчивост, самообладание и издръжливост, скрупульозност и изобретателност.

Последното качество, в съчетание с изфинена хитрост и отлично познаване на човешката психика, е особено важно при тяхната работа с въплътените хуманоидни съзнания, защото главната задача на такава служба е да изкушава, подстрекава и с всички достъпни методи – до пряко внушение, да провокира хората от курираната група към всякакви отрицателни по отношение на другите хора мисли и действия, като внушава на всеки от тях да прави всичко против своята Съвест, подтиквайки към всевъзможни простъпки и съблазни.

„Добре” или „зле” е това за човека? Лично аз смятам, че от гледна точка на еволюционния растеж на съзнанието в това няма нищо лошо, като се отчита патологически извратеното състояние на по-голямата част от човечеството и крайната необходимост от най-скорошно избавление от т. нар. „синдром на Луцифер”, основа на който са егоцентризмът и егоизмът.

Затова според мен всички методи, спомагащи за самопроявлението на грубите животински начала в личността, водещи към самоочистване и осъзнаване от човека на необходимостта от самоизбавление от тези пороци, забавящи духовния растеж на съзнанията, могат да се смятат за полезни и еволюционно оправдани.

Спецификата на работата на психолозите-антики е такава, че ако са избрали някого от хората за изпълнение на едно или друго дело, те се хващат в него с мъртва хватка и трябва да си наистина светец, за да съумееш да излезеш от техните най-фини и най-сложни мрежи.

Така, преследвайки своите цели, те могат отначало да снабдяват човека с интересна и достоверна информация за интересуващия го предмет, да го увличат с възможността практически много бързо да постига желаните резултати в сферата на своята дейност, да откриват множество екстрасензорни способности: телекинеза, ясновиждане, левитация, телепатия и др.

Във всеки конкретен случай се разиграват най-неочаквани ходове и “постановки” в зависимост от това какви слабости притежава личността: стремеж към власт, желание за слава, жажда за пари, за материално обогатяване, разкош, за удовлетворяване на извратени сексуални наклонности, жажда за мъст и т.н.

След като личността бъде „купена” срещу предложените ú по един или друг начин подкупи и в максимална степен прояви и разкрие пред своето обкръжение своята „гнила вътрешност”, всички тези неочаквани възможности и наклонности спадат до нулата, давайки на човека възможност да поразмишлява „край счупената стомна” за станалото и да се опита да направи за себе си съответните морални и нравствени изводи.

В зависимост от качествата на тези изводи, направени от психолозите-антики, се построява по-нататъшната им работа с техния подопечен.

Всеки род или раса антики има свои основания да се гордее със своите предци-животни, като предполага, че именно те са внесли най-голяма лепта в създаването на човешката цивилизация и че именно техните предци са дали началото на „най-добрата” част от човечеството. Затова там се водят най-сериозни научни дебати и всевъзможни исторически проучвания.

Всяка от расите се опитва да докаже, че именно нейните качества са най-важни и основополагащи.

Така например, „козлите” най-много ги ценят за техните хитрост и прозорливост, „котките” – за изключителната им приспособимост и хитрост, „летящите змии” и „дракони” – за тяхната мъдрост, уравновесеност и разсъдителност.

На всички контролно-пропускателни пунктове и извънвремеви портали

съединяващи Света на антиките с другите многомерни светове, основно преобладава бившият „кучешки народец” – космат и опашат, със скандални озлобени характери и подозрителност, ревностно и добросъвестно носещи своята служба. По принцип, в своето мнозинство, те не са така сърдити и злобни, каквито искат да изглеждат – просто тези качества се ценят тук значително повече, отколкото любовта, мекосърдието и отзивчивостта.

Затова душата, спуснала се до нивото на външните граници на Антисвета, с нищо не може да се откупи, нито да измоли нещо от такива стражи, тъй като ревностността и усърдието, умението да се подмазват и угаждат на началството – ето главните качества на тази категория антики, определящи цялата им кариера, положение в обществото, привилегии, а значи – и самото качество на техния живот.

Поддалият се на такива уговорки веднага се подлага на наказания, значително по-жестоки от подготвените за падналата ниско човешка душа.

Човекът, току-що родил се, заема на финия план определено ниво, съответстващо на степента на заработените от него в миналите му въплъщения духовен потенциал и интелект.

В течение на целия си по-нататъшен живот, в зависимост от това върви ли той на повода на куриращия го психолог-антика или слуша гласа на собствената си съвест, неговият ангел-хранител се старае да го удържа от необмислени постъпки и решения и в резултат той или преминава на по-високо ниво вибрации на своето съзнание, или се спуска няколко нива „надолу”,  с това попадайки във все по-голяма зависимост от Антисвета.

Да се издигнеш е много трудно, защото това е свързано с огромен разход на духовна енергия, която, освобождавайки се, поставя човека в уязвимо положение и след това много бавно може да се допълва, но затова пък – при правилни реакции и взети верни решения, след това се образува в значително по-големи количества и подобрено качество, издигайки по такъв начин съзнанието на по-високо еволюционно ниво при по-нататъшното му съществуване.

При това подемът винаги е свързан с така зле понасяните от личността страдания и лишения, с ограничаване претенциите на низшия „аз” и необходимостта от самопожертване.

За да се издигнеш във висшите светове, трябва докато си жив, да имаш духовното мъжество, без съжаление и жалост да отхвърлиш от себе си прекомерната част от земните ценности и ненужните вехтории, иначе просто няма да има къде да сложиш духовните ценности.

Възходът в духа винаги е непрост и обикновено е тежък

За всяка такава крачка трябва мъжество, а то не се ражда от нищото, изисква се определена морална, нравствена и психическа подготовка, изисква се твърдата увереност да вървиш именно по този път, която се изработва само в резултат от стотици продуктивни въплъщения.

Затова от всеки хиляда човека само една въплътена човешка душа намира в себе си сили за неотклонен духовен подем, а останалите 999 души едва се задържат на повърхността, безволно мятайки се във водата на материалното тресавище и обилно сърбайки „мръсотията” на своето греховно съществуване или неудържимо потъват, като постепенно се спускат на самото Дъно.

Да се пада, естествено, е и по-просто, и по-леко, защото колкото повече низши енергии отделите в окръжаващото ви пространство, толкова повече от тази енергия под формата на груби и тежки вибрации ще се върнат във вас и с цялата си антимировска сила ще задърпат към Дъното вашата несъзнателна душа.

Във връзка с гореказаното става ясно, че на всяко ниво на човешкото съзнание съответстват и специалисти-психолози – както в горния ангелски свят, така и долу – в демоничния Антисвят, които прилагат по отношение на своите подопечни средствата, съответстващи само на това ниво.

Ако не помагат подсказките под формата на натрапчиви мисли и идеи, то могат да се прилагат и внушения, хипноза, чак до обсебване – до частично изтласкване на душата от физическото тяло по време на нейния хипнотичен сън и до несанкционирана замяна на нейната демонична същност от Антисвета.

За целта се използва огромната армия от паднали души – МАФЛОЦИ, деградирали в своята еволюция вече до последния стадий, душите на самоубийците и жертвите на нещастни случаи, неуспели в пълна мяра да се наситят на своето земно въплъщение, а също така и специално въплътените в човешки тела антики, заемащи у нас най-разнообразно  обществено положение – от президент на страна, виден политик, академик или банкер до клошар, пияница и наркоман.

И трябва да кажем, че с основната своя задача – да не пропуснат плъзгащата се надолу човешка душа, по всякакви начини да съумеят да разбият човека, за да може задълго, ако не и завинаги, да го направят роб на Антисвета, антиките в последно време се справят доста успешно.

Те прекрасно разбират от психология, физиология и от енергийната система на човека, притежават за човечеството голям обем информация с разностранен характер, като се започне от първия момент от неговата поява на Земята.

Освен това съществува определена и крайно обширна категория хора, които предварително, дълго преди физическото си въплъщение, се готвят за ролята на своего рода жреци – това са висши „духовни” проводници на вибрациите на Антисвета сред хората.

Те не са много: трима-петима човека на голям регион, където те като правило заемат ключови командни постове в държавните и търговски структури, даващи им и огромна власт над обикновените хора, и практически неограничени възможности за изпълнение от тях на своите мисии.

В задачата на психолозите влиза също така и опеката на тези бивши високопоставени чиновници, въплътени във физически човешки тела и обикновено заемащи, благодарение на тези помощ и опека, видни държавни постове във всички страни на Земята.

С помощта на всевъзможни уловки и скроени скандали от политическия път на тези унги се премахват всевъзможни противници, създават се благоприятни икономически и социални условия за тяхната кариера само с една цел – огромни човешки маси да бъдат превърнати в послушен и непрекъсващ източник на груба енергия.

Тези, които са успели буквално по трупове да се издигнат на горните етажи на антимировската йерархия, са възглавявали и продължават да оглавяват всевъзможни масонски течения, които в по-голяма степен от всичко останало разкриват същността на дейността на представителите на тази цивилизация на нашата планета.

Делението на изначално монолитното движение на масоните на течения и фракции беше предизвикано от усилията на силите на Светлия Пръстен, което за антиките представлява нежелателен проблем и често води до срив на някои крупномащабни програми и мероприятия на антиките на Земята.

От друга страна, психолозите са задължени с всички налични средства да „подтискат“ и усложняват живота на онези, които са излезли от контрола и са способни да не се поддават както на евтини, така и на изфинени, внимателно планирани и подготвени провокации или съблазни, строго ръководейки се в своя живот само от гласа на своята съвест и разум.

Случва се така, че ако поръчаният на попечение дух се оказва просто не по силите на един такъв психолог-куратор, тогава се включват рангове по-висши и по-мощни, за да прекършат и поставят на колене упорития и опърничавия.

Обикновено в такива случаи антиките не се гнусят от методите, опитвайки всичко и готови на всичко, само и само да постигнат своята цел – „погубване на човешката душа”, правейки от нея свой вечен враг и подлизурко.

В такива случаи (стига само това да не е в разрез със зрялата карма на въплътения дух) ангелът-хранител винаги идва на помощ на човека и с всевъзможните средства, с които разполага, отслабва твърде ревностния бесовски натиск на усърдните антики.

Поради такива именно прекалявания на психолозите на Антисвета стават най-често свади и «разбори», сортирания (извиняваме се за жаргона) между ангелите и антиките, при които ролята на арбитражен съдия изпълнява представителят на Пръстена на Великото Светене.

Между другото доброволно взетото решение и осъзнатото съгласие е ключът, отварящ широки възможности за препрограмиране на човека и за провеждане с него на всякакви експерименти и манипулации.

При това далият доброволно съгласие в действителност продава своята душа на дявола – висшия йерарх на Антисвета.

В замяна на свободата на мисленето, свободата на избора и свободата на постъпките той получава определени „тазминутни” изгоди от материалния и егоистичен план: невероятен успех в бизнеса, всеобщо признаване на „таланта” и славата, отлично здраве, стремителна кариера, блестящ успех сред жените и власт над хората.

Ако човек се увлича от всевъзможните обещания и се съгласи на сътрудничество, неговото материално положение бързо и лесно се подобрява, практически всички негови пожелания, особено ако са свързани с удовлетворяване на егоистични или тщеславни планове, се изпълняват.

Но това не продължава дълго

след като човекът изпълни всичко, което са искали от него, става безполезен и безинтересен за антиките (той вече е проявил цялата своя гнила и егоистична вътрешност), за него настъпва „период на невървеж“, когато всичко свързано с неговото материално благополучие пропада, в това число и способностите, с които се е сдобил по такъв лесен начин.

Но за самия човек изпитанията не завършват с това, а само преминават към най-трудната и активна фаза – за работа се залавят падналите духове.

Обикновено се започва с това, че те предизвикват в човека стремеж към алкохола, наркотиците, разврата, като му „подпъхват” познати и партньори с необходимите качества.

Постепенно, свличайки се до подли и нечестни простъпки, такъв човек деградира духовно дотолкова, че познавалите го преди това хора изобщо не могат да познаят в него предишния „честен” и „порядъчен” на вид добряк и веселяк.

По такъв начин се извършва поробването на личността и превръщането ú в обикновен доставчик на енергия с определено качество, който отдава не само своята биоенергия, но и вампирирайки я от окръжаващите го хора, послушно предава фините еманации на антиките.

Такъв човек става абсолютно управлявано същество с трансмутирана психика, морал и убеждения.

Трябва да кажем, че такова доброволно „съглашение”, а по-точно – вербовка, се сключва само с тези хора, които напълно и с лихва могат да компенсират цялата изхарчена за удовлетворяването на техните желания енергия.

Дяволът никога не предлага своите услуги на безделници и бездарни личности, но ако се е заинтересувал от даден човек, то даже по чисто принципни съображения той няма да отстъпи от своето, докато не прекърши волята на човека.

И колкото повече съпротива среща, толкова по-големи усилия прилага към това, на всяка цена да укроти опърничавия.

Трябва да имаш наистина най-голяма святост и най-висша духовност, за да се предпазиш от тези съблазни и обещания, които се предлагат в замяна на твоето съгласие да отдадеш своята душа в пълно разпореждане на дявола.

За това, че човекът, независимо от цялата му „доброжелателна” и „симпатична” външност, е енергиен донор на антиките, може лесно да се разбере по три основни момента:

– ярко изразен вампириращ, тоест „изсмукващ”, енергиен фон, който се проявява не само при общуване, но и на разстояние, когато влизате в зоната на неговото психическо въздействие – да речем, посредством телефона или в преписка;

– ясно доминиране в цялото им поведение и разсъждения на чисто потребителски и крайно егоистични тенденции над духовните и нравствени страни – както в частност, така и над обществото като цяло;

– желание на всяка цена да предизвикат сред окръжаващите колкото може по-голям изблик на енергетика както под формата на отрицателни емоции (провокиране на караници и скандали) или безумно ликуване и любуване на свои кумири (естрадни „звезди“, артисти, политици ) така и неудържимо веселие, обикновено преминаващо в тежък махмурлук.

Ако сравните тези основни отличителни черти на въплътените сред хората УНГИ-антики с определението „нехора”

мнозинството от които живеещи сред нас (вж. книгата “Хора и нехора”), то вие ще видите близко сходство между тях. И това не е чудно, доколкото основната маса хора се състои именно от унги. Макар че може с пълна увереност да се каже, че във всеки от нас има някакви страни, които сме получили от „дявола”, все пак степента на тяхното изразяване във всеки човек се проявява крайно еднозначно – или като повече „от Бога”, или като повече „от дявола”.

Много активно и продуктивно използват услугите и покровителството на антиките всевъзможните знахари и магьосници, маговете от всякакъв вид – от така наречените “бели” и “зелени”, до “черните”, вещиците и, разбира се, заклетите сатанисти – най-преданите и активни сили на тъмното войнство.

Много от тях наистина могат прекрасно да лекуват различни физически заболявания, но, съзнателно или не, по-често използват дадените им способности, за да могат на финоенергийно ниво да направят в биополевата структура на обърналия се към тях за помощ човек нужната на антиките прекодировка на съзнанието и така да имат възможност винаги да влияят на дадения човек по свое усмотрение.

С не по-малък успех тези „верноподаници на преизподнята” лишават човека от неговото здраве или предизвикват неговата гибел, ловко манипулирайки го на астро-ментално ниво посредством заклинания, многобройни проклятия или просто насочвайки към него “урочасване” или „лоши очи“.

Много съвременни екстрасенси, заети повече с решаването на своите меркантилни и изцяло материални проблеми, отколкото с грижата за духовна помощ на хората, без сами да знаят това, получават своите изключителни способности в резултат от активното вмешателство в тяхната съдба на силите от Антисвета.

Въздействието на такива „лечители”, както и „лечението“ на магьосници, знахари и вещици, води не само до временно изцеление от болести и заболявания, но се съпровожда и с активно програмиране на психиката на пациента с цел превръщането му в съзнателен или несъзнателен помагач на дяволски, деструктивни сили. Обикновено такива хора сами не подозират, че са носители на кодировки и програми на антиките.

Но това, че за своя добросъвестен труд те ще поискат от вас заплащане

под формата на пари или „някакъв друг вид подарък”, трябва сериозно да ви постави нащрек и да ви накара да се замислите над това дали да отидете при такъв „лечител-добродетел” или „бабка“ още веднъж, или да се въздържите и да се заемете както трябва със своето ментално и астрално самоочистване.

Методи за всичко това има много и ние няма да се спираме на тях, тъй като подробно сме разгледали този въпрос в книгата „Духът на мисълта и лечение с мисъл”.

Но ако изведнъж сте почувствали или решили, че сте били подложени на нападение от тъмните сили, съветваме ви задължително да отчитате това огромно могъщество, което те притежават над материалното и ниските астрални нива на Земята, и в никакъв случай да не прибягвате към дяволския метод „око за око и зъб за зъб”, отговаряйки на удара в тази форма, в която той ви е бил нанесен, а да се постараете да ги накарате да отстъпят от духовните фронтове на вашия живот.

Отговаряйте на насоченото към вас зло

само със своята обща позитивност и благожелателност, в по-духовно обоснована форма, а не в пристъп на раздразнение, което само ще усили вашата уязвимост пред злото във всяко негово проявление. Именно такива методи за водене на борба, продиктувани от хуманни и висши цели, лишени от меркантилност и егоизъм, са за тях най-неприятни, чувствителни и действени.

В това именно е същността на казаното от Иисус: „Ако те ударят по лявата страна – подложи и дясната.” (Виж повече в книгите  “Душата и Космосът”, “Хора и нехора”, в раздела “Прижизнено очистване  от злото”.)

Трябва да кажем, че само 2-3 процента от подчинените на антиките хора имат повече или по-малко ясна представа за структурата и ролята на тъмните сили в Космоса и на Земята.

Но и те се намират в много неопределено положение, явявайки се, от една страна, фактически биороботи или „зомби” антики, а, от друга – възможни претенденти за преход под знамената на светлите сили, тъй като, притежавайки пълна информация за дейността на своите стопани, тяхната Душа на един от тези етапи на „пълна чернота” може да възтържествува над формата, над материята и да се възнесе във висшите светове.

Но такива внезапни „духовни предатели“ са достатъчно рядко явление в Антисвета.

Нивото на кодировка, тоест степента на подложеност на съзнанието на влиянието на тъмните сили, се определя преди всичко от нивото на духовно самоосъзнаване на човека.

Както вече казахме, може и да не се досещате, че сте на служба при антиките, но не може да не осъзнавате, че вашата дейност е в разрез с общоприетите от човека хуманни норми и понятия, не може да не чувате гласа на съвестта, въставаща против това, с което се занимавате.

Чрез ярко изразената  дейност на тъмните са програмирани многобройните екстремистки и терористични групировки, дейността, насочена към пропаганда на култа към физическата сила или военната мощ, както и всевъзможните остри форми на насилие и подтискане на личността.

Източник: zefira.net