България

Азбуката – българска, езикът – славянски. Как е възможно такова нещо?

Автор: Христо Маджаров

Езикът и писмеността са важни показатели както за разликата между близо живеещи етноси, така и за близостта между далечни народи.

Днес 40 милиона души в Евразия говорят на 4 български езика. През 2000г. излиза книгата на К. Каменов „Небето помни – протобългарска история“, от която се разбира не само причината за общия произход на българския и санскритския език, а и фактът, че свещените книги на Индия са писани от български брахмани.

След тези проучвания не звучат така парадоксално теориите за древност и автентичност на българската система от руни и букви. Някой автори описват в подкрепа на тази теория и паралелите в ученията на Орфей и Буда с техните доктрини за прераждането на душите са видими.

Стойността на една азбука не се оценява по красота и оригиналността на буквите сами за себе си, а по това дали този набор от знаци може съвместно да работи, дали отговарят на изискванията на езика, който обслужват и дали са достатъчни за това.

Панславизмът прикачи българския народ към „семейството на славянските народи“, а българският език – към семейството на „славянските езици“.

Българската глаголическа писменост, както и по-късната кирилица, обобщава древни холистични концепции, положили основите на хунобългарската цивилизация.

Те са създадени да обслужват българския език с неговите фонетични особености, нехарактерни за никой „славянски“ език.

Азбуки

През 1992 година в Лондон Екатерина Димитрова изнася лекция за поразителното подобие на създадената от Св. Кирил Философ глаголица и старата санскритска писменост – брахми.

Предполага се, че авторът на глаголицата е бил обстойно запознат с българската руническа знакова система, явяваща се като междинно звено между нея и т. нар. древноиндийска писменост брахми. Руните в Централна Азия са от 1000 г. пр. Хр.

Според Алтхайм тези от „салтовомаяцката култура“ са създадени от хунобългарите в Кавказ.

От тогава насам изследвания са насочени към разкриване „досието“ на брахми. Оказва се, че на този език са диктувани първоначално свещените индийски писания – Ведите. Владее го племето Бриги, което идва от Балканите.

Така се нарича едно от племената на траките-пеласгийци, което бяга от потопа по нашите земи на изток. Бригите са наречени във Ведите „Деца на Варуна“ – Бог на океана.

Сравнителна таблица