Тайни и загадки

Духовният свят е пред „про­мяна на правилата на играта на Земята“

Ние живеем в един несъвършен свят,

умишлено създаден като такъв. Земята е един от безбройните светове с разумни същества, всеки със свои собствени несъвър­шенства, които е редно да бъдат приведени в хармония.

Може би нашата Вселена е единстве­ната, която има измерения, измежду многото други, всяка със свой собствен създател, управляващ с различ­на вещина нива, подобни на прогресията на душите.

В съответствие с този пантеон,

божеството на нашия собствен дом би го управлявало по свой собствен начин.

Душите, които отиват на планети в нашата Вселена, са деца на родител-свръхдуша, която става по-мъдра благодарение на нашата вътрешна борба и усъвършенстване.

Възгледът, че нашият пряк Бог продължава да се развива, подобно на нас самите, не отнема нищо от абсолютния източник на съвършенство, създал нашия Бог.

В един храм в планините

на Северен Тайланд будистки учител припомня една проста исти­на: „Животът ни е предложен като средство за себеизразяване, като ни дава само онова, което тър­сим, когато се вслушваме в сърцето си.“

Най-висшата проява на това изразяване са добрите дела. Нашата душа може да пътува надалеч от своя постоянен дом, но ние не сме просто туристи.

Ние носим отговорност

за ево­люцията на висше съзнание в самите нас и в другите в живота. Затова нашето пътуване е общо дело.

Ние сме божествени, но несъвършени същества, които съществуват в два свята – материалния и духов­ния.

Съдбата ни е такава

да сновем напред-назад между тези вселени, преминавайки през пространството и времето, докато се научим да преодоляваме себе си и придобием познание.

В повечето физически гостоприемници на­шата духовна същност не е напълно познаваема, но Аза никога не може да бъде загубен, защото ние винаги оставаме свързани с двата свята.

Дали в духовния свят се разраства движение за „про­мяна на правилата на играта на Земята“?

Изглежда през послед­ните няколко хиляди години блокирането на нашите безсмъртни спомени на ниво съзнание се е засилило.

Това допринася за загубата на вяра в нашите способнос­ти да се издигнем над себе си.

Светът е пълен с хора,

които са загубили всяка надежда и не намират никакъв смисъл в живота.

Липсата на връзка с нашия безсмъртен дух, съчетана с наличието на химикали, влияещи върху ума и свръхнаселението са предизвикали недоволство там горе.

Най-голямата полза от знанието, че имаме дом на вечна любов, който ни очаква, е, че ставаме възприемчиви към по-висшата духовна сила вътре в нашите умове.

Вдъхва увереност и предлага успокоение

осъзнаването на факта, че принадлежим на някакво място, което е не само убежище от конфликтите, но и място, където можем да се обединим с вселенския разум.

Някой ден ние ще завършим това дълго пътуване и ще достигнем до крайното състояние на просветление, при което всичко е възможно.

НП/2021