Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Космичната връзка на душата с Вселената и висшите етерни равнища на тялото?

Думата „прана“ е почти толкова погрешно разбирана, колкото са и думите „етерен“ или „астрален“. Именно това неясно значение е отговорно за голямото невежество, преобладаващо сред окултни­те кръгове.

Праната може да бъде дефинирана като жизнена същност на всеки план в седморната област, която наричаме космичен физиче­ски план.

Тя е животът на планетарния Логос, сведен до някакви граници, оживяващ, животворен и съотнасящ всичките седем плана и всичко, което се намира в тях и на тях.

Космичната сутратма, или жизнената нишка на планетарния Логос, встъпва в Сво­ето проявление на най-висшия от нашите планове (логоичния план).

Знанието разказва

И с помощта на основополагащите животи, намиращи се в Шамбала осъщес­твява контакт или се свързва с материята, от която са създадени проявените светове – безформена, каквато е на космичните етерни планове или осезаема и обектив­на, каквато е на трите по-нисши плана.

Фактът, че наричаме осеза­емо единствено онова, което виждаме, докосваме и с което осъщес­твяваме контакт чрез петте сетива, е напълно погрешен.

Всичко, което се намира на физически план, на астрален план и на равнища­та на нисшия ум, се разглежда като принадлежащо към света на формите.

Нисшият ментален план включва равнището, на което се намира причинното тяло.

Всичко, ко­ето се намира над менталните равнища до най-висшия от космич­ните физически планове, е безформено. Тези особености трябва да се обмислят изключително внимателно.

Човешкото тяло и космоса

В човешкото тяло има забележителен символ на разграничени­ето между висшите етерни равнища и нисшите т.нар. физически равнища.

Става дума за диафрагмата, която отделя всички органи на тялото от тази негова част, в която се намират сърцето, гърлото и главата, плюс белите дробове.

Изброените органи имат най-голямо значение от гледна точка на живота и това, което е решено в гла­вата, подбудено от сърцето, подкрепено от диханието и изразено чрез гърления апарат определя какво представлява човекът.

Под диафрагмата се намират органи, чиито функции са значи­телно по-обективни, макар и много важни.

Всеки от тези по-низши органи има собствен живот и собствена цел, но тяхното съще­ствуване и функциониране е подбудено, определено и обусловено от живота и ритъма, произтичащ от по-висшата част на проводни­ка.

Всеки от четирите етера у човека (както те понякога се нари­чат) е предназначен да бъде канал или израз на четирите космични етера.

Сега това далеч не е така

То може наистина да стане реал­ност, едва когато бъде изградена антахкарана, действаща като непо­средствен канал за космичните етери, които ние наричаме универ­сален живот, монадична интензивност, божествена цел и чист ра­зум.

Размислете за кратко върху тези типове енергия и използвайте творческото си въображение, за да си представите тяхното въздей­ствие, когато в определен момент и след съответното духовно разгръ­щане те безпрепятствено ще се вливат и ще протичат през етерното тяло на човешкото същество.

В наши дни етерното тяло е отзивчиво към енергиите от:

1. Физическия свят. Те не са принципи, а подхранват и кон­тролират животинските потребности.

2. Астралния свят, определящ желанията, емоциите и стреме­жите, които човек изразява и следва на физически план.

3. Нисшия ментален план, нисшия ум, развиващото се свое­волие, себелюбие, обособеност, посоката и тенденцията на живота на физически план. Именно този насочващ инстинкт, ако бъде ориентиран към висшите материи, в крайна сметка открива вратата към висшите космични етерни енергии.

4. Душата, т. е. от принципа на индивидуализма. Символично казано, тя е отражението на божественото намерение в микрокос­моса и за цялото монадично проявление представлява това, което „се намира по средата“.

Тя е инструментът на истинската чувстви­телност и на способността за отзивчивост.

Душата е духовният двой­ник на центъра на слънчевия сплит, който се намира по средата на това, което е над диафрагмата и на онова, което е под нея.

Когато антахкарана е изградена и висшите три са пряко свърза­ни с нисшите три, душата вече не е необходима.

Тогава четирите етера стават просто проводници на енергия, прииждаща от четири­те космични етерни равнища.

В този случай каналът е пряк, завършен и безпрепятствен. Етерната система от светлина сияе ярко и всички центрове в тялото са пробудени и функционират в ритъм и хармо­ния.

Тогава центърът в главата също непосредствено се свързва с центъра в основата на гръбнака.

НП/ Алис Бейли

Участвайте в кампанията по набиране на средства за новия сезон на телевизионните епизоди 2019/2020 година. Използвайте бутона Donate или посочената сметка в раздел “Подкрепи Новото познание”.

Научете повече за дарителската кампания и банковите сметки на проекта.