Тайни и загадки

Обсебване от дяволи, демони и зли сили. Признаци на зловещото влияние

Дяволи, демони и зли духове. От незапомнени времена те се опитват да обсебят душите ни, а свещениците се опитват да ги прогонят. Дали дяволът наистина броди из земята или е само в нашите умове?

В римския католицизъм съществуват традиционно наследени вярвания в зли духове, демони и възможност от обладаване от демони. Бе­со­ве­те се хра­нят и ум­но­жа­ват си­ла­та си от тран­с­фор­ми­ра­на­та в страст жиз­не­на енер­гия на хо­ра­та.

Ос­вен то­ва, ов­ла­дя­вай­ки греш­ни­ка, зли­те ду­хо­ве из­пол­з­ват тя­ло­то му ка­то ин­с­т­ру­мент за по­лу­ча­ва­не на по-го­ля­ма нас­ла­да от гре­ха.

Библейските симптоми на обсебване са неща като викове, бърборене, състояния на халюцинации, конвулсии, сковаване.

Об­себ­ва­не­то чес­то се бър­ка с пси­хи­чес­ки за­бо­ля­ва­ния, ка­то ши­зоф­ре­ния, ис­те­рия, епи­леп­сия, но то­ва, ко­е­то ка­те­го­рич­но от­ли­ча­ва об­себ­ва­не­то от пси­хи­чес­ки­те за­бо­ля­ва­ния, е на­ли­чи­е­то на ду­хов­ни сим­п­то­ми.

Хората, които смятат, че са обзети или обладани от демони, са подложени на невероятен натиск – от своето възпитание, от средата, понякога от отношението на семейството. Понякога дори от църквата, към която принадлежат.

В човек може да се всели един или няколко демона. Когато демоните са няколко, внезапно се увеличава физическата сила на човека. Другото състояние е рязко спадане на силите и постоянна немощ.

Когато човек е обладан от демон, той започва да чува мислите на някой друг. Често те звучат така: „Аз съм твой приятел и ще ти помогна да постигнеш всичко, което искаш! ”

Демонът винаги знае слабото място на определен човек. Може обладаният от демони да не чува гласове в главата си, но внезапно се променя и сякаш се превръща в друг човек.

Понякога обладаният от демони крещи думи, които са неразбираеми за околните. При най-малкото раздразнение обладаният от демони започва да се люлее, след това се гърчи, а ръцете и краката му се мятат на всички страни. Тялото на човек се огъва като мост.

Обладаните от демони изпитват необяснимо привличане към литература за магии към магически предмети и талисмани.

За да се освободи от демони, човек трябва да приеме Светото кръщение, ако не е кръстен, съветват католически и източно праволславни текстове.

В дома си трябва да сложи иконостас за молитви с икона на Исус Христос, Дева Мария и на светата Троица.

Екзорсисти съветват задължително да се направи водосвет в дома, в който живее този човек и специален ритуал за прогонване на злите сили.

НП/2018