Тайни и загадки

Пътуване извън тялото в Акаша и как функционира съзнанието?

Тялото в психическо или подсъзнателно

състояние е способно да достигне всички подсъзнания, стига да бъде насочено. Вероятно има и някой от читателите стигал до високите нива, но какво се случва тогава?

Независимо дали в материалния или духовния свят, душата предпазва обекта да не премине напълно на друго ниво.

Защото ние достигаме само

тези излъчвания, които са оставени в земен план. Но опасностите за тръгналите по този път са големи.

Те отново се приемат, когато има завръ­щане в земния план, независимо дали душата съзнава това или не. Осъзнаването на това движение или развитие евентуално трябва да бъде постигнато без напрежение и с лекота.

По такъв начин, например, Едгар Кейси веднъж събужда спомена си за преживяването, свързано с получаването на инфор­мация:

„Видях самия себе си като малка точица извън физи­ческото си тяло, което лежеше неподвижно пред мен.

Изведнъж видях източник на бяла светлина

Започнах да се движа след светлината, знаейки, че трябва да я следвам или ще се загубя.

Усещах различните нива, през които преминаваше движението. На първото ниво се намираха неопределени, ужасни форми, гротескни форми, подобни на тези от кошмарите.

Постепенно те станаха по-светли на цвят. Тогава посоката се смени и тези форми тръгнаха нагоре и цветът на наметалата бързо стана по-светъл“.

Какво разбира Кейси под „запис“

или „книга“, за които говори често? Защо в началото на всяко тълкуване на живота той и другите феномени преглежда дневник на душата?

И това е не само на рождената дата на лицето, за което се прави тълкуването, но и по-назад. До историята на предишните животи на инди­вида, прекарани на земята.

Информацията е дадена под формата на картини или изображения, така че може да се предаде на съзнанието. Търсещия определен вид опит е добре да знае за капаните по време на пътуването и как тялото реагира на командите от съзнанието?

Така душата достига мястото,

на което се пазят записите на всички. Според Кейси, Върчу, Монро и други автори, всяка душа независимо от живота си в тленната телесна форма оставя запис. От този запис стават видни основните духовни двигатели за всеки от нас.

Най-важното е, че тя (душата) може да напредва в развитието си, но може и да се връща назад. Тя упражнява свободната воля, дадена й от Бога за добро или за лошо във всяко земно появяване.

Естествено много си задават въпроса: там писани книги ли има? За съзнание, което мисли за книги, писани книги.

Както би било за съзнанието, което при преминаването от матери­алния план към останалия свят би помолило за Елисейските полета с птиците и цветята.

НП/ 2021