България

Розетата: Кодът на сътворението и знаците на древните

Розетата от Плиска

е свидетелство за наличието при българите на древна наука, която представя света като единна цялост.

Тя е от времето поне на Вавилон или от периода, за който знаем, че народите са говорели на един език. И това според специалистите не е спекулативна хипотеза.

Всяка отделна научна област в миналото е служела за обслужване единството в знанието.

Тя е била като „лего“ частичка за общата картина, план за зряло разбиране строежа на вселените. Целта на това висше знание е човекът да бъде деен участник и сътворец на Бог. 

Система от знания

В Розетата има заложена цялата система от основни знания за сътворението.

Например, чрез нея ясно се маркират астрономически явления, математически пропорции, строеж на живите организми, начин на трансформация на елементите.

В нея има и календар,

чрез който се отбелязват зависимости между планетите от Слънчевата система.

Знаците, които са разположени по двойки върху Розетата се приема, че са рунически, т.е. са отпреди създаването на фонетичното писмо.

Те могат да бъдат разчитани вербално или символно. Но в тях има възможно най-висока степен на абстрактност.

Руните са по двойки, защото се показва дуалния характер на човека и на нашия свят.

От една страна е указание за наличието на два пола, които обаче е важно да са в единство и от друга – това  предполага кръговрата между тъмнина и светлина, живот и смърт.

Загадъчният знак Дуло и 186681

На челната страна на Розетата са разположени знаците на планетите  по формулата 5 + 2, а на реверса се намира знакът Дуло.

Разделянето на символите от двете страни на артефакта не е случайно.

Двойките символи са в една вселенска йерархия, докато Дуло се отнася пряко до произхода на човека и космическата му принадлежност.

В знака Дуло има число,

съставено от значими за конструкцията на живота цифри. Числото е 186681. Ведната прави впечатление, че то е огледално.

Всичките цифри, плюс скритата в раменете на Розетата седмица отговарят на атомните числа на кислорода, водорода, въглерода и азота и са елементите, които образуват строежа на живота на Земята.

Седемте рамена на звездата

указват също така, че има 7 състояния на водата, от които до момента ние познаваме 4, като четвъртото състояние все още не е достатъчно проучено. 

Числото в различни математически действия насочва също така към златното сечение, както и към броя на 4³=64 кодонни комбинации на ДНК.

Розетата поставена

върху тялото на човека въздейства не защото това е амулет с неясна магическа сила, а защото се подчинява на основни космически закони.

Символите са графично изражение на понятия или на концентрирано знание.

Те въздействат, ако графично изразяват основни идеи. Това е свързано със съзнанието на човека и от друга страна с холографската природа на Веселаната. 

Автор Елица Димова